BIOGRAPHY

LOCAL SOUND STYLE

Masahiro Araseki(Vo&Gt) 

Yusuke Goto(Gt&Cho)

Takayuki(Ba&Cho)

Kosuke Saito(Dr)